ךסומה לע 
,ןייבשיפ השמ ידי לע 1996 תנשב םקוה ןפי - ורא ךסומ
תווחל ילארשיה ןוכמה םעטמ בכר יניינעל ךמסומ ררוב
.םיררובו םיחמומ תעד

:ךסומה תוליעפ ימוחת
:ןוגכ ,םיינאירוקו םיינאפי ,םייפוריא םיבכרב לופיט «
,טאיפ ,והייד ,היאק ,יאדנוי ,הדנוה ,ןאסינ ,וראבוס ,ישיבוצימ   
בכרה ףוסיאל תורשפא - דועו הדוקס ,ןגווסקלופ ,לפוא ,ו'זפ   
.לופיטה רחאל ותרזחהו חוקלה תיבמ   
.בכר ייצל תוריש «
.טסט תורבעהל תוריש «
.4X4 חטש יבכרב תוחמתה «
.םייטמוטוא םיריג ץופיש «
 
םימוחתב תוחמתמה ,תוקלחמ רפסמ ללוכ ךסומה
בשחמ תועצמאב) הקיטסונגאיד ,תואנוכמ :םיאבה
תוחחפ ,למשח ,(םייפוריא םיבכרב תולקת רותיאל
.ריווא גוזימו עבצו

ןתמ לעו תיעוצקמו תיתוכיא הדובע לע םידיפקמ ונא
םוקמב - וניתוחוקל תויחונל .ישיאו ןימא ,ריהמ תוריש
.םיענו גזוממ הנתמה רדח

סיטרכב םימולשת 12 דע :דחוימב םיחונ םולשתה יאנת
.תיביר אלל ,יארשא

!םכתורישל דומעל חמשנ
 


04-6221234 .סקפ    04-6248484 .לט   הרדח ,שדחה ת"הזא